+1 vote
151 views
in Người Vân Canh by (670 points)
Lê Đức Vọng (1605-1669), tự là Huân Dự, hiệu là Liêm Giang, người làng Hậu Ái, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Đinh Sửu niên hiệu Dương Hòa đời vua Lê Thần Tông (năm 1637), làm quan đến chức Thừa chính sứ Hải Dương. Ông là tằng tôn (chắt của Hoàng giáp Lê Củ Phương (khoa Tân Sửu đời Mạc Phúc Nguyên - 1541). Ông có hai người con đỗ đạt là Lê Đức Minh, đỗ Hương cống (không rõ khoa) và Lê Đức Nghiệp (con út), đỗ khoa Hoành từ (không rõ khoa).

Please log in or register to answer this question.

Thu Vien Van Canh
Đây là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về làng quê Vân Canh và mọi mặt cuộc sống.

19 questions

4 answers

0 comments

3 users

...